Dnes je Úterý, 07 Čec 2020

Novinky na úřední desce

Vyvěšeno:
30.6.2020
Kategorie:
Různé

Vyvěšeno:
30.6.2020
Kategorie:
Různé

Poslední přidaná galerie

Přihlášení uživateleNavigace:   Domů | Obecní úřad | Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný název povinného subjektu: obec Rodná
2. Důvod a způsob založení: obecní zřízení dle Zákona č. 128/2000Sb o obcích
3. Organizační struktura:
starosta
místostarosta
zastupitelstvo
finanční výbor
kontrolní výbor
4. Kontaktní spojení:
Obecní úřad Rodná
Rodná 27
39143 Mladá Vožice
úřední hodiny:    pondělí 18:30 - 20:30
     ostatní dny dle dohody
datová schránka:    ID: 9daam37
   
telefon:     +420 724 180 963
WWW:     http://www.rodna.eu
e-mail::     obec(zavinac)rodna(tecka)eu
5. Případné platby lze poukázat:
Česká spořitelna, a.s.
703830369/0800
6. IČ: 00582450
7. DIČ: není
8. Dokumenty:
Vyhlášky obce
Rozpočet obce
Informace o zpracování osobních údajů
9. Žádosti o informace:
osobně:
Obecní úřad Rodná
Rodná 27
39143 Mladá Vožice
poštou:
Obecní úřad Rodná
Rodná 27
39143 Mladá Vožice
telefonicky: +420 724 180 963
emailem: obec(zavinac)rodna(tecka)eu  
10. Příjem žádostí a dalších podání:
osobně:
Obecní úřad Rodná
Rodná 27
39143 Mladá Vožice
poštou:
Obecní úřad Rodná
Rodná 27
39143 Mladá Vožice
telefonicky: +420 724 180 963
emailem: obec(zavinac)rodna(tecka)eu  
11. Opravné prostředky: Proti rozhodnutí lze podat odvolání prostřednictvím obecního úřadku, který jej předloží spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.
12. Formuláře: Pro získání patřičných formulářů kontaktujte obecní úřad
13. Návody pro řešení životních situací Veškeré potřebné informace najdete na Portálu veřejné správy České republiky
13. Nejdůležitější předpisy: - Ústava České republiky
- Listina základních práv a svobod
- zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
- zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
- zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
- zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
- zákon č. 268/1949 Sb. o matrikách
- prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
- vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
- zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
- zákon č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
- zákon č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
- zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
- nařízení vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
- zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
- zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
- zákon č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
- zákon č. 455/1991 o živnostenském podnikání
- zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
- zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
- zákon č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
- zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
- zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
- zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
- zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
- nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
- zákon č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
- vyhláška MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
- zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
- zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
- vyhláška MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
- zákoník práce č. 65/1965 Sb.
- zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
- zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách
- prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
- zákon 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
- zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
- nařízení vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
- zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
- zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
15. Sazebník úhrad za poskytování informací  Náklady, spojené s poskytnutím informace jsou zdarma. 
 Žadatel je povinen uhradit náklady na pořízení kopie, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli apod.
16. Licenční smlouvy  
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: V roce 2011 nebyla podáná žádná žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999
   
 

Svátek slaví

Dnes : Bohuslava
Zítra : Nora

Výhled počasí

TOPlist

 

vizitka Poháry Vizingr